Fanpage Facebook

Thống kê truy cập

Đang online: 0001

Tổng truy cập: 293118

DV tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề cá nhân hạng 1-2-3

  • 09/04/2021
  • 1466 đã xem
  • Cỡ chữ:

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là gì?

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là văn bản xác nhận năng lực hành nghề, do cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân quy định tại khoản 3 Điều 148 của Luật này có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về lĩnh vực hành nghề.

Chứng chỉ hành nghề xây dựng cấp 1 : Do cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây Dựng có thẩm quyền sát hạch, cấp chứng chỉ .

Chứng chỉ hành nghề xây dựng cấp 2,3 : Do sở xây dựng các tỉnh thành phố, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của chính phủ có thẩm quyền sát hạch, cấp chứng chỉ

Mẫu hạng I (Do Bộ Xây Dựng cấp) :

 

Mẫu hạng II, III (Do các Sở Xây Dựng cấp):

 

Điều kiện xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng:

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau:

1.Có trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề

Tham khảo chuyên ngành phù hợp khi xin cấp chứng chỉ hành nghề tại điều 02 của thông tư 08/2018/TT-BXD ngày 05 tháng 10 năm 2018 như sau:

Stt Loại chứng chỉ Bằng cấp chuyên môn phù hợp Ghi chú
1 Chứng chỉ hành nghề khảo sát:
– Khảo sát địa hình
– Khảo sát địa chất công trình
 – Địa chất, trắc Địa bản đồ, xây dựng công.
– Địa chất, xây dựng công trình
 
2 Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch Kiến trúc, quy hoạch xây dựng, kinh tế đô thị, hạ tầng kỹ thuạt hoặc các chuyên ngành có liên quan đến yêu cầu việc lập đồ án quy hoạch  
3 Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình:
– Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp
– Thiết kế cơ điện công trình
– Thiết kế xây dựng công trình giao thông
– Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
– Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật
 – Xây dựng, hoặc trong bảng điểm có môn học về các loại kết cấu
– Chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến thiết kế các hệ thống kỹ thuật, cơ khí, thông gió – cấp thoát nhiệt
– Chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến thiết kế – cấp nước
– Chuyên ngành xây dựng công trình giao thông
– Chuyên ngành xây dựng công trình có liên quan đến thiết kế các loại công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
– Chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật
 
4 Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công:
– Giám sát công tác xây dựng công trình
– Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình
 – Chuyên ngành xây dựng công trình, kinh tế xây dựng, kiến trúc, chuyên ngành kỹ thuật xây dựng khác có liên quan đến xây dựng công trình
– Chuyên ngành điện, cơ khí, thông gió – cấp thoát nhiệt, cấp – thoát nước, chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan đến lắp đặt thiết bị công trình
 
5 Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng Chuyên ngành kinh tế xây dựng hoặc chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan đến  xây dựng công trình  
6 Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án Chuyên ngành xây dựng công trình, kinh tế xây dựng, chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan đến loại dự án, công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề  

2. Có thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghềquy định tại Nghị định 100/2018 Ngày 16/07/2018:

STT CHƯNG CHỈ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG 1 HẠNG 2 HẠNG 3
1 Khảo sát xây dựng  – Tốt nghiệp 7 năm
– Trình độ Đại Học chuyên môn phù hợp
– Điều kiện: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp I trở lên hoặc 03 công trình từ cấp II trở lên.
 – Tốt nghiệp đại học 04 năm trở lên
– Trình độ đại học chuyên môn phù hợp
– Điều kiện: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 01 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp II trở lên hoặc 03 công trình từ cấp III trở lên.
 – Tốt nghiệp đại học 02 năm trở , Trung cấp, cao đẳng 03 năm trở lên
– Trình độ đại học chuyên môn phù hợp
– Điều kiện: Đã tham gia khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 02 dự án từ nhóm c hoặc 02 dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp III trở lên hoặc 03 công trình từ cấp IV trở lên.
2 Thiết kế quy hoạch xây dựng  – Tốt nghiệp 7 năm
– Trình độ Đại Học chuyên môn phù hợp
– Điều kiện: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng (trong đó ít nhất 01 đồ án là quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện hoặc quy hoạch chung) thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt
 – Tốt nghiệp đại học 04 năm trở lên
– Trình độ đại học chuyên môn phù hợp
– Điều kiện: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt
 – Tốt nghiệp đại học 02 năm trở , Trung cấp, cao đẳng 03 năm trở lên
– Trình độ đại học chuyên môn phù hợp
– Điều kiện: Đã tham gia thiết kế bộ môn chuyên ngành ít nhất trong 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
3 Thiết kế xây dựng công trình  – Tốt nghiệp 7 năm
– Trình độ Đại Học chuyên môn phù hợp
– Điều kiện: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp II trở lên.
 – Tốt nghiệp đại học 04 năm trở lên
– Trình độ đại học chuyên môn phù hợp
– Điều kiện: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp III trở lên hoặc đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ cấp II trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
 – Tốt nghiệp đại học 02 năm trở , Trung cấp, cao đẳng 03 năm trở lên
– Trình độ đại học chuyên môn phù hợp
– Điều kiện: Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình từ cấp IV trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề..
4 Giám sát thi công xây dựng  – Tốt nghiệp 7 năm
– Trình độ Đại Học chuyên môn phù hợp
– Điều kiện:  Đã làm giám sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trường hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
 – Tốt nghiệp đại học 04 năm trở lên
– Trình độ đại học chuyên môn phù hợp
– Điều kiện: Đã làm giám sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trường hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
 – Tốt nghiệp đại học 02 năm trở , Trung cấp, cao đẳng 03 năm trở lên
– Trình độ đại học chuyên môn phù hợp
– Điều kiện: Đã tham gia giám sát thi công xây dựng hoặc tham gia thiết kế xây dựng hoặc thi công xây dựng phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
5 Định giá xây dựng  – Tốt nghiệp 7 năm
– Trình độ Đại Học chuyên môn phù hợp
– Điều kiện:  Đã chủ trì thực hiện một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng của ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 01 công trình từ cấp I hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên.
 – Tốt nghiệp đại học 04 năm trở lên
– Trình độ đại học chuyên môn phù hợp
– Điều kiện: Đã chủ trì thực hiện một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng của ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên hoặc 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên.
 – Tốt nghiệp đại học 02 năm trở , Trung cấp, cao đẳng 03 năm trở lên
– Trình độ đại học chuyên môn phù hợp
– Điều kiện: Đã tham gia thực hiện một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng của ít nhất 01 dự án từ nhóm C hoặc 02 dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng trở lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên.
6 Quản Lý Dự Án  – Tốt nghiệp 7 năm
– Trình độ Đại Học chuyên môn phù hợp
– Điều kiện:  Đã làm giám đốc quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B cùng loại trở lên; hoặc có một trong ba loại chứng chỉ hành nghề (thiết kế xây dựng hạng I; giám sát thi công xây dựng hạng I; định giá xây dựng hạng I) và đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B cùng loại trở lên.
 – Tốt nghiệp đại học 04 năm trở lên
– Trình độ đại học chuyên môn phù hợp
– Điều kiện:Đã làm giám đốc quản lý dự án của 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C cùng loại trở lên hoặc có một trong ba loại chứng chỉ hành nghề (thiết kế xây dựng hạng II; giám sát thi công xây dựng hạng II; định giá xây dựng hạng II) và đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C hoặc 03 dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật cùng loại trở lên.
 – Tốt nghiệp đại học 02 năm trở lên , Trung cấp, cao đẳng 03 năm trở lên
– Trình độ đại học chuyên môn phù hợp
– Điều kiện: Đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm C cùng loại trở lên.

 

3. Đã qua sát hạch kiểm tra kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề :

Kỳ thi chứng chỉ hành nghề cho 01 lĩnh vực xây dựng sẽ bao gồm 25 câu hỏi trong thời gian 30 phút , Trong trường hợp học viên muốn xin nhiều lĩnh vực xây dựng thì mỗi một lĩnh vực sẽ là 25 câu hỏi và thời gian tương tự là 30 phút.

Quy trình xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng:

Bước 1: Học viên kê khai hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng theo mẫu

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại một cửa của sở xây dựng hoặc gửi online scan quan cổng thông tin của sở ( ví dụ sở Hà Nội hs sẽ được gửi online)

Bước 3: Hội đồng xét duyệt hồ sơ sẽ duyệt hồ sơ của học viên, nếu hồ sơ đạt học

viên sẽ được thông báo lịch thi qua email ( thông thường một tháng sẽ có 01 đợt xét duyệt) Hồ sơ đạt sẽ được sắp xếp thời gian thi sau 2 tuần.

Lịch thi chứng chỉ hành nghề cá nhân : Thông thường lịch thi tại các sở xây dựng sẽ là 1 tháng 1 lần

Cập nhật lịch thi chứng chỉ hành nghề tại các sở xây dựng vui lòng liên hệ hotline : 0984.313.353

Bước 4: Học viên tham gia thi bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính. Với hệ thống câu hỏi và thang điểm như dưới đây.

Thời gian thi Hình thức thi Câu hỏi pháp luật chung Câu hỏi pháp luật chuyên ngành Câu hỏi chuyên ngành Điểm đạt tối thiểu Ghi chú
Số lượng câu hỏi Thang điểm tối đa Số lượng câu hỏi Thang điểm tối đa Số lượng câu hỏi Thang điểm tối đa
30 phút Trắc nghiệm trên máy 5 20 điểm 10 40 điểm 10 40 điểm 80 điểm Phần pháp luật tối thiểu 03 câu. Tổng điểm tối thiểu 80 điểm

 

Bước 5: Nếu học viên thi đạt kết quả sẽ được thông báo luôn ngay sau khi thi. Sau đó 2 tuần sẽ được nhận chứng chỉ và đóng khoản phí theo quy định của nhà nước là 650.000 VNĐ.

Quý anh/chị có thể liên hệ theo SĐT 0984.313.353 để được tư vấn trực tiếp

----------------

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG

Vp tại HN: 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Vp tại HCM: số 10, đường 3/2, P12, Q10. TP.HCM

Vp tại Đà Nẵng: số 99 , Hùng Vương, Tp Đà Nẵng

Hotline: 24/7 tuyển sinh, tư vấn miễn phí

Ms Hương: 0984.313.353

Email: viencanboxaydung@gmail.com

0984.313.353
Hotline

0984.313.353

Khoá học nổi bật

DV tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề cá nhân hạng 1-2-3

DV tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề cá nhân hạng 1-2-3

Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1, 2, 3 là chứng chỉ quan trọng và...
DV Tư vấn cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

DV Tư vấn cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

Dịch Vụ Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Hạng 1,2,3 Uy Tín
Dịch vụ tư vấn hồ sơ sát hạch chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

Dịch vụ tư vấn hồ sơ sát hạch chứng chỉ hành nghề...

Căn cứ quy định tại khoản 7 – điều 35 – thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày...
Ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Đơn vị sau đây là đối tượng bắt buộc phải có Chứng chi hành nghề...
ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH...

ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU...

Đăng ký Khóa học

Đăng kí khóa học online .

Đăng ký khóa học Nghiệp vụ
Vui lòng chọn khoá học bạn cần đăng ký

CHỨNG NHẬN - CHỨNG CHỈ